Keresztelő

Tudnivalók keresztelésre készülőknek

 

Mit szeretnénk és mit nem?

 

Gyermekeinknek a legjobbat szeretnénk. Ezért hozza keresztelni őket a legtöbb szülő. Mi is ezt kívánjuk megadni nekik a keresztség által. Szeretnénk, ha a keresztség nem csupán ünnepi külsőség, „nagymamai hagyomány”, vagy babonás szokás lenne. Szeretnénk megadni mindazt a gazdagságot gyermekeknek (és a felnőtteknek), ami Isten szövetségében rejlik. Ez pedig csak a keresztelés után kezdődik igazán. Nem szeretnénk ceremóniát kiszolgáltatni tartalom nélkül. Jézus-tanítványokat szeretnénk nevelni.

 


 

Mi a keresztség? Kik kaphatják?

 

Isten szövetségi jele. Azok kaphatják, akik szövetségbe akarnak lépni a Szentháromság Istennel. Azaz:

 • Istenhez, és népéhez (az egyházhoz) akarnak tartozni, Vele élő kapcsolatban akarnak lenni.
 • El akarják fogadni Jézus Krisztust megváltójuknak és uruknak.
 • Meg akarják ismerni őt egyre jobban.
 • Alá akarják rendelni az életüket az ő akaratának – tanítványokká szeretnének válni.

 

Jézus Krisztus így szerezte a keresztség szentségét:

„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen” (Máté evangéliuma 28, 18-20)

 


 

Ki keresztelhető a mi gyakorlatunkban?

 

Felnőttek közül az,

 • aki a Biblia olvasása által és/vagy a gyülekezeti kurzusok egyikén megismerte Jézus Krisztus megváltó művét és magára nézve elfogadta azt,
 • aki megváltozó életével bizonyítja, hogy a keresztyénség számára nemcsak elmélet,
 • aki hajlandóságot mutat a gyülekezeti életben való részvételre.

 

Mindez a konfirmációban jut kifejezésre, amelyben a keresztelendő először egy szűkebb körű presbiteri kollokviumban mondja el hitvallását, majd ha a presbiterek elfogadták vallomását, ezt követően a gyülekezet előtt ünnepélyes keretek között tesz bizonyságot hitéről.

 

Gyermekek közül az, akinek szülei gyülekezeti tagként gyakorolják hitüket.

6 éves kor fölött javasoljuk, hogy várják meg a konfirmációt, mert a gyermek nyíló értelme a felnőtt keresztség szükségessége felé mutat.

 


 

Hogy keresztelhető a gyülekezeten kívül állók gyermeke?

 

Egyházi rendtartásunk szerint a szülőknek és keresztszülőknek nyilatkozatot és fogadalmat kell tenniük.

 1. Nyilatkozatot arra nézve, hogy akarják gyermekük szövetségbe, egyházunkba fogadását.
 2. Fogadalmat arra nézve, hogy keresztyén elvek alapján és hitre nevelik gyermeküket.

Ez a két dolog nem tud megvalósulni, ha a szülők nem ismerik Istent és a Bibliát, egyike sem hitvalló keresztyén, és nem tagja egy keresztyén közösségnek.

 

Hogy a fenti problémát megoldjuk, az alábbiakban állunk a szülők rendelkezésére:

 • Hívjuk őket istentiszteletre, ahol találkozhatnak a gyülekezettel és az evangéliummal.
 • Hívjuk őket gyermek-istentiszteletre, ahol megláthatják, hova várjuk majd gyermeküket.
 • Az anyukákat hívjuk mamakörbe, ahol barátokra és hasznos lehetőségekre lelnek.
 • Hívjuk őket egy hitismereti kurzus elvégzésére, amely által élő hitre juthatnak.

 

Ha ezeket nem tudják vállalni – a keresztyén nevelés feltételeire nem látunk esélyt, így a keresztség kiszolgáltatása részünkről sem vállalható.

 


 

Gyakran feltett kérdések

 

Miért fontos, hogy a szülők is megkereszteltek és hívők legyenek?
Nem a megkereszteltség a fontos, hanem a gyakorolt hit! Hiába van valakinek keresztlevele, ha mégis Isten nélkül – saját gondolatai szerint él. A keresztség alapfeltétele, hogy aki a gyermeket neveli, maga is Isten vezetése alatt éljen, különben hogyan adná át gyermekének, ami neki sincs meg?

 

Ugyanez vonatkozik a keresztszülőkre is?
Lényegileg igen. Bár az ő szerepük a szülőkhöz képest csekély.

 

Elképzelhetetlen, hogy valaki istentiszteletre nem jár ugyan, de ugyanolyan hite van, mint a templomba járóknak?
Semmi sem elképzelhetetlen. De ha Istent szereti, akkor miért nem szereti az Isten többi gyermekét (az egyházat) annyira, hogy felvállalja a velük való közösséget?

 

Lehet háznál keresztelni?
Csak a vasárnapi istentisztelet keretében keresztelünk. Ez azt fejezi ki, hogy nem egyszerű családi összejövetelről van szó, hanem az egyház ünnepéről. Ettől csak kivételes esetben térünk el (kórházi „szükség-keresztség”)

 

Mi a díja? Mennyit kell fizetni?
Megfizethetetlen. A bűneink büntetését Jézus kereszthalála fizette ki – ezt mi pénzzel nem hálálhatjuk meg – csak az életünkkel. A keresztelés pénzben tehát ingyen van, de Isten Jézus életéért cserébe a mienket kéri.

 


 

A keresztelés liturgiája

 

A keresztelés a vasárnapi istentisztelet keretében, annak elején történik.

 

1. Apostoli köszöntés – ének

 

2. Szereztetési Ige (lelkész mondja): „…elmenvén tegyetek tanítványokká minden népet, keresztelve őket az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek, és íme én tiveletek vagyok minden napon, a világ végezetéig.”

 

3. Keresztelési beszéd (lelkész mondja): a keresztségről és a tanítványságról

 

4. Hitvallás (együtt mondjuk): Hiszek egy Istenben mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedet Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe. Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztyén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen

 

5. Fogadalomtétel
– (lelkész kérdezi) Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadtassék?
– (szülők és keresztszülők válasza) Akarjuk!
– (lelkész kérdezi) Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy felnövekedve, a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt.
– (szülők és keresztszülők válasza) Ígérjük és fogadjuk!

 

6. Ima (lelkész mondja)

 

7. Keresztelés

 

8. Áldás (lelkész mondja)

 

9. Gyermekek éneke

 

10. Az istentisztelet folytatása – kérjük a vendégeket, hogy maradjanak a helyükön az alkalom végéig, és vegyenek részt az istentiszteleten. Csak a gyermeket ölében tartó személy menjen ki, ha erre szükség van, vagy a gyermekek alkalmára, vagy a kinti előtérbe, ahol kihangosítva követheti a benti liturgiát.

vissza az elejére

Ige a négyzeten

Ha szeretsz játszani, taktikázni nem félsz a kérdésektől, feladatoktól, akkor ez neked szól.

Megnézem >

Elmélyülő

Heti igei gondolatok minden szerdán - minden léleknek!

Megnézem >

Eseménynaptár

Összes esemény >

Tábori Regisztráció

2024. június 21-26.
Gyülekezeti tábor

Tábori tájékoztató
itt olvasható >

A táborban való részvétel regisztrációhoz kötött.

Regisztrálok >

Aktuális híreink

Segíthet Nekünk

Figyelmébe Ajánljuk

Online elérhető Biblia

www.abibliamindenkie.hu

Magyarországi Református Egyház weboldala

www.reformatus.hu

Dunamelléki Református Egyházkerület weboldala

www.parokia.hu